Brčko 

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta uveo nove mjere

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

 

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH izdaje

 

 

N A R E D B U

 

Član 1.

 

Zabranjuju se, počev od 20.07.2020. godine,  sva javna okupljanja na području Brčko distrikta BiH.

Član 2.

 

Zabranjuje se, počev od 20.07.2020. godine, organizovanje svečanosti i proslava u ugostiteljskim objektima na području Brčko distrikta BiH.

 

Član 3.

 

  • Sugeriše se svim organizatorima skupova i okupljanja zakazanih u periodu do 20.07.2020.godine da iste otkažu.

 

  • Ukoliko organizatori ne postupe u skladu sa stavom (1) ovog člana , isti su duižni Štabu za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH dostaviti spiskove svih učesnika okupljanja, radi kasnijeg preovođenja mjera u vezi sa ispitivanjem epidemiološke situacije na području Brčko distrikta BiH.

 

 

Član 4.

 

Nalaže se priverednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Brčko distrikta BiH, da svoj rad organizuju na način da obezbjede :

 

  1. fizičku udaljenost u ugostiteljskim objektima na način da za jednim stolom ne mogu da sjede više od dva lica, osim ako su u pitanju roditelji i maloljetna djeca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezan razmak od 2m između stolova
  2. ograničenje ukupnog broja lica u ugostiteljskim objektima na način da je pri ulasku u objekat vidno istaknuta brojčana oznaka koja predstavlja ukupan broj lica (gosti i zaposleni u objektu) koja mogu biti u objektu u isto vrijeme, a koji se dobija na način da se površina objekta na kojoj se pruža ugostiteljska usluga podjeli sa 2,5
  3. udaljenost muzičara i izvođača od lica u ugostiteljskom objektu u razmaku od 4m, a razmak između muzičara i izvođača od 2m

Član 5.

 

Zadužuje se Kancelarija gradonačelnika – Inspektorat da započne sa pojačanim kontrolama poštovanja mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH u ugostiteljskim i trgovinskim objektima, i to na način da kontrolu vrše najmanje dva puta u toku jednog dana istog objekta.

 

Član 6.

 

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

 

 

 

 

 

 

 

Related posts