Brčko 

Skupština započela 41. redovnu sjednicu

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH prekinuli su sinoć 41. redovnu sjednicu Skupštine koja će biti nastavljena 27. februara 2019. godine.

Tokom cjelodnevnog zasjedanja poslanici su razmatrali i usvojili više zakona, a razmatrano je i nekoliko informacija.

Po hitnom postupku usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti Brčko distrikta BiH kojima su uklonjene nejasnoće u primjeni i preciznije definisana prava u pogledu ostvarivanja prava na materinski dodatak.

„Izmjenama je omogućeno da zahtjev za pravo na materinski dodatak može podnijeti i otac novorođenog djeteta ukoliko u Brčko distriktu ima boravak duži od dvije godine, a jedini dokaz o prebivalištu bit će uvjerenje koje izdaje nadležni organ, odnosno Odjeljenje za javni registar“, rekao je Tomislav Stjepanović, poslanik koji je zajedno s poslanikom Šemsom Sakovićem predložio izmjene ovog zakona. Na ovaj način rješava se problem porodica koje nisu mogle ostvariti pravo na majčinski dodatak jer majke novorođenčadi nakon udaje u Brčko distriktu nisu imale boravak duži od dvije godine. Izmjene će imati retroaktivno dejstvo pa će pravo na materinski dodatak moći ostvariti 28 porodica koje su ostale uskraćene od polovine prošle godine kada je uvedena odredba koja je ovo pravo vezala za dvogodišnju prijavu boravka majki u Distriktu.

Donesen je Zakon o advokatskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH  kojim je propisano da će advokati u Brčko distriktu BiH biti članovi advokatskih komora Republike Srpske ili Federacije BiH do donošenja zakona o advokaturi i osnivanja advokatske komore Brčko distrikta BiH, a čije se osnivanje i donošenje predviđa u roku od tri godine.

Razmatrajući Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima Skupština je donijela Zaključak kojim je zadužila  Direkciju za finansije Brčko distrikta BiH da pristupi izmjeni Odluke o dinamici fiskalizacije u Distriktu od 14. januara 2019. godine na način da se odlaže primjena ove odluke 60 dana od dana donošenja Zaključka.

Odloženo je razmatranje Nacrta zakona o izmjenama Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH po hitnom postupku, Nacrta zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH u prvom čitanju, Zakona o udruženjima i fondacijama u drugom čitanju kao i Program rada Vlade za 2019. godinu.

Nakon razmatranja Informacije o realizaciji kapitalnih projekata na prijedlog poslanice Slobodanke Ćurčić, poslanici su se saglasili da u skladu s raspravom za iduću sjednicu Skupštine pripreme zaključak. U saradnji s nadležnim odjeljenjem i nadležnim skupštinskim komisijama bit će pripremljen i zaključak u vezi s raspravom o Informaciji Odjeljenja za komunalne poslove o stanju vodosnabdijevanja i realizaciji kapitalnih projekata.

Poslanici su razmatrali i Informaciju o realizaciji skupštinskih zaključaka, Prijedlog budžeta Brčko distrikta za 2019. godinu, a donesena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH.

Još vijesti iz ove kategorije