CCI: U 71 posto anketiranih javnih ustanova najčešća zapošljavanja bez konkursa

MARKETING
Foto: Klix.ba
“Istraživanje koje je CCI proveo tokom prve polovine 2017. godine, pokazuje da je u 71 posto anketiranih javnih ustanova, primarno u zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima i vanbužetskim fondovima, zabilježeno nekoliko stotina novih zapošljavanja, najčešće bez konkursa. Posmatrajući generalno javni sektor, broj novozaposlenih u 2017. godini dostiže i nekoliko hiljada. Uključujući novozaposlene, za plate iz budžeta Republike Srpske ove godine biće izdvojeno više od 718 miliona KM ili oko trećine novca od poreskih prihoda”, navodi se u Izvještaju o monitoringu imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH, koji je danas predstavljen.

U saopćenju pristiglom iz CCI-a se navodi da trenutno važeći propisi, koji uređuju navedenu oblast ne garantuju izbor i imenovanje najkompetentnijih kandidata mjereno kroz kompetencije i radno iskustvo, a u skladu sa opšteprihvaćena tri principa: meritornosti, transparentnosti i odgovornosti, a u prilog čega govore i primjeri iz prakse.

Nalazi monitoringa CCI-a pokazuju da je proces zapošljavanja generalno vrlo netransparetan.

“Preciznije, indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi 40,5 (na skali od 0 do 100). On je 2,5 puta manji u odnosu na stanje kojem težimo – da se svi konkursi objavljuju na web stranicama organa koji zapošljava, da se objavljuju u dnevnim novinama, da su svi kriterijumi za ocjenjivanje na konkursu dostupni kandidatima, da se sastavi komisija objave tokom faze raspisivanja konkursa, te da se vrši imenovanje i zapošljavanje najbolje rangiranih kandidata”, navodi se u saopćenju CCI-a.

U javnim ustanovama, institucijama i preduzećima, obuhvaćenim istraživanjem, u kojima postoje javni konkursi, u 57 posto slučajeva “intervju” s kandidatima presuđuje pri zapošljavanju, često bez jasnih kriterija i procedura.

“Zbog toga se odlučivanje svodi na ličnu procjenu članova komisija, pa nije rijetkost da za isti odgovor, jedan član komisije daje maksimalan broj bodova, a drugi minimalan. Dodatni problem predstavlja način formiranja konkursnih komisija. U većem dijelu javnog sektora, van državne službe, što obuhvata oko 80% uposlenih na budžetima, o načinu izbora komisije za zapošljavanje, transparentnosti procesa, kompetencijama i nezavisnoti komisije, najčešće odlučuje rukovodilac koji zapošljava, pa je time institut javnog konkursa obesmišljen”, navodi se u saopćenju.

Zbog svega navedenog, neophodno je u što skorijem periodu izmjeniti ili donijeti novi Zakon o državnoj/javnoj službi na svim nivoima u skladu sa SIGMA principima reforme javne uprave, te detaljnije urediti konkursnu proceduru kako bi se osiguralo da posao u javnoj upravi dobijaju najbolji kandidati. U javnu upravu u cijeloj BiH neophodno je što hitnije uvesti pravilo izbora najkvalitetnijih kandidata (izbor po listi, a ne sa liste).

Zapošljavanje u javnom sektoru potrebno je svesti na neophodan minimum, sa težnjom da broj uposlenih prati evropske standarde (npr. jedan državni službenik na 1000 uposlenih).

“U proteklom periodu, preko 20 hiljada građana je svojim potpisom na peticiju dalo podršku zahtjevu za izmjenu zakonâ koji uređuju oblast zapošljavanja u javnom sektoru, kako bi svi imali jednake šanse za zapošljavanje. Zahtjevom se traži jasno odvajanje političkih funkcija od profesionalnih pozicija unutar javnog sektora, pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima, itd. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru. Ne stranačka ili porodična veza”, zaključeno je u saopćenju CCI-a.

(Klix.ba)
BIRAM OPORAVAK

Copyright

Svi članci, video sadržaji i fotografije objavljeni na zvaničnom web site-u BDC Televizije mogu se prenositi na drugim medijima uz obavezno navođenje izvora, a ako je riječ o vlastitim sadržajima ovog portala, intervjuima, video i foto reportažama, komentarima i drugim autorskim člancima, uz navođenje izvora obavezno je staviti i link na orginalni tekst, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uvjetima.

Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet portalu BDC TV prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta.

Vrtni centar NOVI VRT